top of page

อบรมปฐมพยาบาลและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้รับเกียรติ จากบริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จํากัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำ “CPR” และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เข้าแก่พนักงานภายในบริษัท เพื่อนำความรู้ที่ใช้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

bottom of page