top of page
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
_NV95134.jpg

ภาพบรรยากาศร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “สภากาชาดไทย” วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ โรงพยาบาลนวนิทร์ 9 😍😘
.
.
.
บริจาคเลือดยังได้บุญ ไม่มีใครนอกจากคุณคือผมเอง 🤣❤️

bottom of page