top of page
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศึกษาดูงาน
_NV95134.jpg

18 กรกฎาคม 2566
นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มาศึกษาอบรมดูงานในการรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาล รวมทั้งในระบบการปฏิบัติงานของแผนกทันตกรรมร่วมกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด เป็นต้น โดยมี ทพ.นเรศพงศ์ กมลสินธุ์ ทันตแพทย์ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลนวมินทร์ ให้การอบรมในครั้งนี้

bottom of page