top of page
อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น
_NV95134.jpg

16 มิถุนายน 2566
ทางโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ให้แก่ เจ้าหน้าที่บริษัทที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาล การประเมินอาการเบื้องต้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้

bottom of page