top of page

บริษัทประกันสุขภาพ

ข้อมูลสำหรับลูกค้าประกัน 


      ท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกัน สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในได้ที่โรงพยาบาลนวมินทร์ 9  โดยโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ท่าน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some info about this item

Bangkok Life Assurance Public Company Limited
02-7778888 http://www.bla.co.th

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some info about this item

Bangkok Insurance Public Company Limited
02-2858888 http://www.bki.co.th

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

Add some info about this item

Bangkok Health Insurance  Company Limited
02-7697788 http://www.bhi.co.th

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some info about this item

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited
02-6543150 http://www.krungthai-axa.co.th

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Krungthai Panich Insurance Public Company Limited
02-6241111 http://www.kpi.co.th

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

KSK Insurance (Thailand) Public Company Limited
02-6351555  http://www.kskinsurance.co.th

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

King Wai Insurance Public Company Limited
02-6241000 http://www.kwgi.co.th

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Generali Insurance (Thailand) Public Company Limited
02-6853828  http://www.generalithailand.com

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Generali Life Insurance (Thailand) Public Company Limited
 02-6853828   http://www.generalithailand.com

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Chubb Life Assurance Public Company Limited 
02-6156868 http://www.acegroup.com

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited
02-5559100  https://www.samaggi.co.th

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

CIGNA Insurance Public Co.,Ltd.
02-2058396 http://www.cigna.co.th

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

Add some more info about this item...

Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited 
02-1193000 http://www.sompo.co.th

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited 
02-6701400 http://www.tokiomarinelife.co.th

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company Limited 
02-6868888 http://www.tokiomarine.co.th

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Dhipaya Insurance Public Company Limited 
02-2480059 http://www.dhipaya.co.th

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Dhipaya Life Insurance Public Company Limited
02-1185555 http://www.dhipayalife.co.th

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

The Deves Insurance Public Company Limited 
02-6704444  http://www.deves.co.th

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Thai Samsung Life Insurance Public Cpmpany Limited
0-2762-7777 http://www.thaisamsunglife.co.th

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Thai Life  Insurance Public Company Limited
0-22470247 http://www.thailife.com

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

The Thai Insurance Public Company Limited 
02-2029200  http://www.thaiins.com

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Thai Health Insurance Public Company Limited
02-202-9200    http://www.thaihealth.co.th

บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Thai Cardif Life Assurance Public Company Limited
02-6458500  www.tcla.co.th

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Thai Paiboon Insurance Public Company Limited
02-2469635  http://www.thaipaiboon.com

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

SCB Assurance Public Company Limited 
02-6553000 http://www.scblife.co.th

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

ThaiSri Insurance Public Company Limited
02-8787111 http://www.thaisri.com

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Ocean Life Insurance Public Company Limited 
02-2612300 http://www.ocean.co.th

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Tune Insurance Public Company Limited
02-3058730 www.Tuneinsurance.com

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Thanachart Insurance Public Company Limited
0-2308-9300 http://www.thanachartinsurance.co.th

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

The Navakij Insurance Public Company Limited 
02-6367900 http://www.navakij.co.th

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Bangkok Union Insurance Public Company Limited 
02-2331998-9 http://www.bui.co.th

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

BUI Life Insurance Public Company Limited 
02-6347323-3 http://www.builife.com

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Safety Insurance Public Company Limited 
02-2578000 http://www.safety.co.th

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Thaivivat Insurance Public Company Limited 
0-2695-0800 http://www.thaivivat.co.th

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Phutthatham Insurance Public Company Limited
02-5859009 http://www.phutthatham.com

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

Add some more info about this item...

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
02-3528000 http://prudential.co.th

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Falcon Insurance Public Company Limited (0) 2352-4000
02-6368118 http://www.falconinsurance.co.th

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Phillip Life Assurance Public Company Limited 
02-6325800 www.philliplife.com

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด

Add some more info about this item...

Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd Thailand Branch 
02-6796165-8 http://www.ms-ins.co.th

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Mittare Insurance Public Company Limited
02-6407777 http://www.mittare.com

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited 
02-2761025 http://www.muangthai.co.th

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Muang Thai Insurance Public Company Limited. 
02-6654000 http://www.muangthaiinsurance.co.th

บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

Add some more info about this item...

Med-Sure Services Limited
02-4019160  http://www.lmgpacific.com

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited
02-2467650   http://www.manulife.co.th

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

The Viriyah Insurance Public Company Limited 
02-2391557 http://www.viriyah.co.th

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Siam City Insurance Public Company Limited
02-2029500 www.siamcityinsurance.com

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

Add some more info about this item...

Assets Insurance Public Company Limited
02-7925555 http://www.asset.co.th

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited 
02-3787000 http://www.smk.co.th

บริษัท เอไอเอ จำกัด

Add some more info about this item...

AIA Company Limited
02-6348888 http://www.aia.co.th

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Allianz Ayudhya Assurance Public Company limited  
02-3057000 http://www.azay.co.th

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Allianz Ayudhya General Insurance Public Company limited  
02-6572555 http://www.azay.co.th

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Southeast Lift Insurance Public Company Limited 
02-6311331 http://www.southeastlife.com

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Southeast  Insurance Public Company Limited
02-6311311 http://www.seic.co.th

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

Add some more info about this item...

International SOS Service (Thailand) Limited
02-2567145 http://www.internationalsos.com

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)

Add some more info about this item...

Indara Insurance Public Company Limited
02-2479261 http://www.indara.co.th

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด

Add some more info about this item...

Asia Insurance 1950 Co.,Ltd 
02-2549977 http://www.asiainsurance.co.th

บริษัท แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Advance Life Assurance Public Company Limited
02-6483600  http://www.alife.co.th
................................................

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited
02-7888888  http://www.msig-thai.com

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

MBK Life Assurance Public Company Limited
02-2525070  http://www.mbklife.co.th/

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited
02-6770000 https://www.aetna.co.th/th/individuals.aspx

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

AXA Insurance Public Company Limited   
02-6797600  http://www.axa.co.th

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

FWD Life Insurance Public Company Limited
02-2633900  www.fwd.co.th

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

FPG Insurance (Thailand) Public Company Limited 
02-2312640 www.fpgins.com

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Add some more info about this item...

LMG Insurance Public Company Limited
02-6616000    http://www.lmginsurance.co.th

บริษัท เอพริล แอสซิสแตนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Add some more info about this item...

APRIL Assistance  (Thailand) Co., Ltd.
02-6453733   http://www.aapartners.net

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

Add some more info about this item...

AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited
02-6491999 http://www.aig.com

Please reload

เอกสารที่ต้องการเมื่อไปถึงโรงพยาบาล

- บัตรประกัน
- บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
- บัตรประกันสังคม (กรณีมีประกันสังคมกับโรงพยาบาล)

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิฺประกัน

 1. กรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอก OPD


- ยื่นบัตรประกัน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่แผนกเวชระเบียนทุกครั้ง
- บริษัทประกันที่มีสัญญาเครดิตกับโรงพยาบาล และการเข้ารับการตรวจรักษาอยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ของท่าน ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตนเอง ยกเว้นส่วนเกิน


   2. กรณีรักษาแบบผู้ป่วยใน IPD


- ยื่นบัตรประกัน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  ที่แผนกรับผู้ป่วยในเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกวิธีใช้สิทธิในการเคลมประกัน


     2.1 กรณีที่เลือกใช้แฟกซ์เคลม
             - เจ้าหน้าที่นำเอกสารเคลมฟอร์มให้ท่านเซ็น
             - เจ้าหน้าที่แจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากที่ได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว
             - หากท่านสามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้  ในวันกลับบ้านแผนกการเงินจะนำเอกสารให้ท่านเซ็นรับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี) 


     2.2 กรณีที่ต้องการนำไปเคลมเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้
             - โรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลมให้ ท่านสามารถนำไปยื่นให้บริษัทประกัน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายได้ทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนกรับผู้ป่วยใน โทร 0-2518-1818 ต่อ 144,145

เอกสารที่ต้องการ
ขั้นตอน
bottom of page