top of page

การตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

26 เมษายน 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์9

โดย นพ.อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 และคณะเจ้าหน้าที่

ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน นำโดย นพ.ก่อเกียรติ เวทยะเวทิน ที่ปรึกษาทางการแพทย์

นางกฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 เพื่อการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

bottom of page