top of page

ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก

ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

9 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 โดยมีนพ.อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์9 เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารของโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน รวมทั้งนักวิชาการ เข้ารวมหารือประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

bottom of page