top of page

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงามสัมมนาพร้อมฟังการบรรยายภายใต้หัวข้อ
"การดูแลสุขภาพ และสร้างสมรรถภาพ ร่างกายด้วยตนเองแบบวิถีญี่ปุ่น"

Card งานญี่ปุ่น.jpg
bottom of page