top of page

ประกาศ

คนินิก Check up ตรวจสุขภาพประจำปี

และคลินิก Check up ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ปิดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13-15 เม.ย. 2562

bottom of page