top of page

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์

จัดเสวนาแนวทางการจัดบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตน

29 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลนวมินทร์9 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ จัดเสวนาภายใต้หัวข้อแนวทางการจัดบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตน โดยกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ และตัวแทนบริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจงแนวทางการประสานงาน สิทธิประโยชน์ อีกทั้งเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดการบริการ ให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งมีตัวแทนจากหลากหลายบริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

bottom of page