top of page

ร.พ.นวมินทร์ 9 ให้การต้อนรับคณะนิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 


โรงพยาบาลนวมินทร์9 และนวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8 ให้การต้อนรับ คณะนิสิต จากคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาดูงานสถานประกอบการรายวิชาการจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ 
นำความรู้ที่ได้รับปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา
ณ โรงพยาบาลนวมินทร์9 และ นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8

bottom of page