top of page

ร่วมงานกับเรา

โรงพยาบาลนวมินทร์9

พยาบาลวิชาชีพ (หลายตำแหน่ง)

พยาบาลวิสัญญี

เภสัชกร (หลายตำแหน่ง)

นักรังสีเทคนิค

นักกายภาพบำบัด

เซลล์ ประจำโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (nurse aid)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ผู้ช่วยเภสัชกร

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ Coder

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ และลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์

เจ้าหน้าที่เวรเปล

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่แม่บ้าน

โรงพยาบาลนวมินทร์

พยาบาลวิชาชีพ (หลายตำแหน่ง)

พยาบาลวิสัญญี

เภสัชกร (หลายตำแหน่ง)

นักรังสีเทคนิค

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (nurse aid)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ผู้ช่วยเภสัชกร

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ในกรณีมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์
โทร. 0-2518-1818 ต่อ 201   e-mail : navaminhr01@gmail.com

bottom of page