top of page

ประวัติโรงพยาบาล

Banner.png

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

เมื่อปี พุทธศักราช 2537 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลแห่งแรกในกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2538 เพื่อให้การรักษาพยาบาลกับประชาชนในเขตพื้นที่มีนบุรีและใกล้เคียงตลอดจนดูแลสุขภาพแก่ผู้ประกันตนจากสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลนวมินทร์เป็นโรงพยาบาลประกันสังคม
 

เพื่อให้ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลนวมินทร์ได้จัดตั้งระบบคลินิกเครือข่ายในการให้บริการรักษาพยาบาล ทำให้ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาด้วยความสะดวกและรวดเร็วใกล้บ้านได้ โรงพยาบาลนวมินทร์ได้จัดสร้างคลินิกเกือบ 100 แห่ง แต่ความพึงพอใจนี้กลับเป็นที่ท้าทายเมื่ออาคารโรงพยาบาลเริ่มความแออัดเกินกำลังจนอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาคุณภาพของการบริการและความประทับใจตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อไปได้

เพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้ คณะกรรมการบริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด ภายใต้การนำของ คุณธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท  ได้ดำเนินการขยายการลงทุนและสร้างอาคารใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิม อาคารใหม่นี้มีพื้นที่กว้างขวางและสะดวกสบาย ให้มีศักยภาพสูงพร้อมจะให้บริการในระดับตติยภูมิ รองรับการส่งต่อจากคลินิกเครือข่ายได้มากขึ้น เพื่อรองรับการบริการที่หลากหลายมากขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการมากขึ้น ในบริเวณใกล้เคียงอาคารเดิม อาคารใหม่นี้มีชื่อว่า "โรงพยาบาล  นวมินทร์ 9" ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญดังนี้

Rectangle 40.png

ประธานกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูต

อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Rectangle 41.png

นายแพทย์ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล

Rectangle 41 (1).png

นายแพทย์วิฑูรย์ นิติวรางกูร

Rectangle 41 (2).png

นายแพทย์อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล

Rectangle 41 (3).png

นางวราภรณ์ บุญจิตต์พิมล

พลังขับเคลื่อนของโรงพยาบาลนวมินทร์ 9

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้เติบโตเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำชานเมืองและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ โดยเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาลและพนักงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่ได้รับการรักษาสูงสุด โดยโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีราคาที่เหมาะสม

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ซึ่งมีชุมชนชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากมาย ด้วยความเข้าใจและใส่ใจกับความต้องการของชุมชน โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้กำหนดนโยบายให้แผนกโภชนาการดูแลเรื่องอาหารให้กับผู้ป่วย ในแบบที่ตรงตามคำสั่งแพทย์และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่มีประโยชน์ตามความต้องการ

ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริง ของ คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ว่า เราจะพัฒนาคุณภาพทุกวัน สู่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของกรุงเทพมหานคร โดย​

1. ให้บริการสุขภาพ

  • ให้บริการสุขภาพ ที่มุ่งมั่นการดูแลรักษา คุณภาพ บริการ นวัตกรรมและความเป็นเลิศ

2. ให้ความสำคัญ

  • ให้ความสำคัญต่อลูกจ้าง บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับบริการ และ ชุมชน โดยจะเป็นที่ที่บุคลากรอยากมาอยู่ร่วมกัน

3. ให้ความสำคัญ

  • ทำงานเป็นทีมและทำสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้รับบริการและชุมชน โดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย

        ความคุ้มค่าและการเข้าถึงบริการ

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยได้รับเกียรติจาก ท่านองคมนตรี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ ในวันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 และเริ่มให้บริการผู้มาใช้บริการในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2551 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9  สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1,000 คน ต่อวัน ด้วยห้องตรวจแผนกผู้ป่วยนอกที่มีพื้นที่กว้างขวางและสะดวกสบายซึ่งได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นที่ทันสมัย

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เติบโตเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มโรงพยาบาล

นวมินทร์ ทั้งโดยการขยายสาขาการให้บริการและการสร้างอาคารใหม่ที่ทันสมัย โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 มุ่งหวังที่จะเป็นที่เลือกของผู้ใช้บริการที่ต้องการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีค่าในราคาที่เหมาะสม ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นของทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่ทำให้โรงพยาบาลนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการบริการทางการแพทย์ที่ดีและมีคุณภาพในกรุงเทพมหานครและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการในทุกชุมชนที่โรงพยาบาลนี้บริการอยู่ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่มีนบุรีและบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืนและยั่งยืนไปด้วยกัน​

bottom of page