วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับนานาชาติ ในเขตกรุงเทพตะวันออก

To Be The leading international private Hospital in the east zone of Bangkok,Thailand

พันธกิจ

เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อคุ้มครองสิทธิและตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพเชิงแข่งขัน

To be a hospital that provides a highly professional health care service and maintain  to  protect the patient and family rights and to respond to our patient't needs with skill and compassion and remain committed to becoming highly competitive