top of page

คลินิกรักษาโรค

คลินิกรักษาโรค

ให้บริการสุขภาพ ตรวจรักษาโรคเรื้อรัง  โรคปัจจุบันต่างๆ   นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ โรค และอาการต่าง ๆ

หน่วยตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปีทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าสุขภาพดีสุขภาพจิตก็จะดีตามมาด้วย ทำให้สามารถทำงานและพัฒนางานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการฉุกเฉิน

จากประสบการณ์อันยาวนานในการดูแลประชากรในพื้นที่ และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบภัยจากรถยนต์และประสบอุบัติเหตุจากการ ทำงาน 

bottom of page