top of page

คลินิกรักษาโรค

Taking care of your health

คลินิกรักษาโรค.jpg
คลินิกรักษาโรค
  • ให้บริการสุขภาพ ตรวจรักษาโรคเรื้อรัง

โรคปัจจุบันต่างๆนอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ โรคและอาการต่าง ๆ

Group 162776 (2).png
ศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ 
  • การตรวจสุขภาพประจำปีทำให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีถ้าสุขภาพดีสุขภาพจิตก็จะดีตามมาด้วย ทำให้สามารถทำงานและพัฒนางานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

Group 162777.png
บริการฉุกเฉิน
  • จากประสบการณ์อันยาวนานในการดูแล

ประชากรในพื้นที่และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบภัยจากรถยนต์และประสบอุบัติเหตุจากการ ทำงาน 

bottom of page