top of page
บริการฉุกเฉิน
Group 162777.png
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินทางสมองและหัวใจ
  • จากประสบการณ์อันยาวนานในการดูแลประชากร

  • ในพื้นที่และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบภัยจากรถยนต์และประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ทำให้โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้จัดเตรียมความพร้อม

  • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยกองทุนทดแทนใน โครงการประกันสังคม และผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขภาพกายและใจที่ดีของประชาชน ให้บริการ โดยคณะแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์ในการดูแลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการ ให้บริการมีระบบการส่งต่อที่รวดเร็วในกรณีเกินศักยภาพ และให้บริการชุมชนโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางการเงินหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

bottom of page