top of page

บริการฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินทางสมองและหัวใจ

จากประสบการณ์อันยาวนานในการดูแลประชากรในพื้นที่ และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบภัยจากรถยนต์และประสบอุบัติเหตุจากการ ทำงาน  ทำให้โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยกองทุนทดแทนใน โครงการประกันสังคม และผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขภาพกายและใจที่ดีของประชาชน ให้บริการ โดยคณะแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์ในการดูแลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการ ให้บริการมีระบบการส่งต่อที่รวดเร็วในกรณีเกินศักยภาพ   และให้บริการชุมชนโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางการเงินหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

bottom of page