top of page
บริษัทประกันสุขภาพ
ข้อมูลสำหรับลูกค้าประกัน

     ท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกัน สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในได้ที่โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 

โดยโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้การรักษาพยาบาล

เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ท่าน

bottom of page