top of page

ข้อมูลสุขภาพ (Health Tips)

ไวรัสโคโรน่า

E-card-วิธีป้องกัน_โคโรน่า.jpg
E-card-จุดคัดกรองโรคโคโรน่า_a4ภาษาไทย.jp

แบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และข้อควรปฏิบัติเมื่อสงสัยการติดเชื้อ

http://rajavithi.emergencymed.net/corona/

bottom of page