top of page

รพ.นวมินทร์9ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

โรงพยาบาลนวมินทร์9 ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฎิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์

bottom of page