19 มีนาคม 2561 

นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลนวมินทร์9 เข้ารับรางวัลจากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาการบริหารทั่วไปภาคเอกชน

นางอรุณี การะเกตุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนวมินทร์ เข้ารับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาการการพยาบาล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ

 

เพื่อแสดงถึงความสำเร็จในการบริหารโรงพยาบาล และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ยอมรับและแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน งานจัดขึ้นโดยสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี 2561

เรื่อง “เวชศาสตร์ป้องกันเขตเมือง : Preventive Medicine and Urban disease Control UDC”

ณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร