นิเทศติดตามและตรวจประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ในหน่วยบริการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคนิเทศติดตามและตรวจประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาต่อไป ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon