top of page

งานมอบรางวัลความภักดี ครบรอบ20ปี

มอบรางวัลแห่งความภักดีสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ที่มีอายุงานครบ 20 ปี และ 10 ปี

bottom of page