top of page

ชี้แจงโครงการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559


โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่
จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค
เพื่อชี้แจงโครงการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการเพื่อติดตามแนวโน้มและสายพันธ์ุโรคไข้หวัดใหญ่ และเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Flu surveillance) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์9

bottom of page