top of page

ตรวจสมรรถภาพปอด

ป้องกันโรคปอดตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ด้วยการตรวจสมรรถภาพปอด

image 11 (13).png
หมายเหตุ

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการอื่นๆ
bottom of page