top of page
แผนกจักษุ
mdi_eye.png
แผนกจักษุ
  • รักษาโรคตาทั่วไป

  • ผ่าตัดต้อเนื้อ ต้อกระจก

  • ตรวจหาค่าสายตาประกอบแว่น คอนแทคเลนส์

สอบถามเพิ่มเติม
  • โทร 02-518-1818 ต่อ 101,104,159

Rectangle 25 (9).png
bottom of page