top of page
ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ไม่ต้องคอยนาน

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 แผนกฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ไม่ต้องคอยนาน
รายละเอียด

🚑 ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ไม่ต้องคอยนาน โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 แผนกฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

• เฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
• พร้อมให้บริการด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน
• รับ - ส่ง ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น กรณีเกินศักยภาพ
• ดูแลโดยคณะแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์ในการดูแลงานอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

ทุกวินาทีมีค่าเท่ากับชีวิต เพื่อสร้างความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพกาย และใจ โรงพยาบานวมินทร์ 9 พร้อมให้บริการโดยคณะแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์ในการดูแลงานอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-518-1818
LINE OA : @navamin9hospital

bottom of page