top of page

โรคและการรักษา

Taking care of your health

ข่าวสารและบริการ.jpg
ข้อมูลสุขภาพน่ารู้
  • สาระสุขภาพที่ดี .ข่าวสารทัน

กระแสสุขภาพ เกร็ดความรู้ และ เคล็ดลับสุขภาพ บทความสุขภาพ วิธีการดูแลสุขภาพให้ดีด้วยตัวเอง รอบรู้สุขภาพทั่วโลก

ข่าวสารและบริการ1.jpg
ข่าวสารและความรับผิดชอบทางสังคม
  • การตรวจสุขภาพประจำปีทำให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีถ้าสุขภาพดีสุขภาพจิตก็จะดีตามมาด้วย ทำให้สามารถทำงานและพัฒนางานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารและบริการ2.jpg
การเตรียมตัว
  • ก่อนการผ่าตัด

  • ก่อนตรวจสุขภาพ

  • ก่อนการนอนโรงพยาบาล

bottom of page