top of page

แนะนำแพทย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกท่านของโรงพยาบาลนวมินทร์ 9

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นพ.อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล

นพ.อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล

แพทยศาสตร์บัณฑิต FAR EASTERN UNIVERCITY DR.NICANOR REYES MEDICAL FOUNDATION วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แผนก สูติ-นรีเวชกรรม

นพ.วันชัย เลาหศักดิ์ถาวร

นพ.วันชัย เลาหศักดิ์ถาวร

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา สูติศาสตร์และนรีเวช วิทยา

นพ.ชัยวัฒน์ นันทกิติชัย

นพ.ชัยวัฒน์ นันทกิติชัย

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ.ลาน เกิดผล

นพ.ลาน เกิดผล

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ.อวยชัย ศรีประโมทย์

นพ.อวยชัย ศรีประโมทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รพ.ราชวิถี

นพ.นภดล บุตรากาศ

นพ.นภดล บุตรากาศ

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วชิรพยาบาล

แผนก อายุรกรรม

นพ.สมภพ เหล่าสัจจะ

นพ.สมภพ เหล่าสัจจะ

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน สาขาอายุรศาสตร์

นพ.บัญชา ไทอาริณ

นพ.บัญชา ไทอาริณ

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ปิยะพงษ์ ศรีณัฐวราพร

นพ.ปิยะพงษ์ ศรีณัฐวราพร

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน สาขาอายุรศาสตร์

พญ.เบญจมา มานะทวีวัฒน์

พญ.เบญจมา มานะทวีวัฒน์

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แผนก ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.ธวัช ประสิทธิ์อธิกุล

นพ.ธวัช ประสิทธิ์อธิกุล

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.วุฒิพงษ์ ฤทธิโคตร

นพ.วุฒิพงษ์ ฤทธิโคตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.วรพงศ์ จูตะวิริยะ

นพ.วรพงศ์ จูตะวิริยะ

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ประดับ ประดับศุข

นพ.ประดับ ประดับศุข

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ภูมิพล กรมการแพทย์ทหารอากาศ
- แพทย์ ที่ปรึกษาการพิจารณาสินไหมของ บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแทน้ส์ จำกัด

แผนก ศัลยกรรมทั่วไป

นพ.วิชัย ว่องวีรวัฒนกุล

นพ.วิชัย ว่องวีรวัฒนกุล

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์

นพ.เพชรฤกษ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

นพ.เพชรฤกษ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา ศัลยศาสตร์

แผนก โสต สอ นาสิก

พญ.ธมลวรรณ ชูช่วย

พญ.ธมลวรรณ ชูช่วย

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

แผนก จักษุวิทยา

นพ.ชุติเชษฐ์ ปวโรภาส

นพ.ชุติเชษฐ์ ปวโรภาส

แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา จักษุวิทยา

แผนก กุมารเวชกรรม

นพ.สมชาย เรืองศิรินุสรณ์

นพ.สมชาย เรืองศิรินุสรณ์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ.อมร บุญยกิจโณทัย

พญ.อมร บุญยกิจโณทัย

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราช

พญ.ปนัดดา สมานคติวงศ์

พญ.ปนัดดา สมานคติวงศ์

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์

นพ.ปิยะ รุ่งทรัพย์ทวีคูณ

นพ.ปิยะ รุ่งทรัพย์ทวีคูณ

แพทยศาสตร์บัณฑิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

พญ.ออมสิน รัตนไชย

พญ.ออมสิน รัตนไชย

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์

พญ.เกศนี เดชาราชกุล

พญ.เกศนี เดชาราชกุล

- แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ขอนแก่น วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

แผนก รังสีวิทยา

พญ.ปรารถนา ชาติกานนท์

นพ.สมชาย เรืองศิรินุสรณ์

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย รพ. จุฬาลงกรณ์

นพ.อดิศร การีซอ

นพ.สมชาย เรืองศิรินุสรณ์

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

แผนก ผ่าตัด

พญ.ศุภลักษณ์ วสันต์ธนารัตน์

พญ.ศุภลักษณ์ วสันต์ธนารัตน์

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา

แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.วชร โอนพรัตน์วิบูล

นพ.วชร โอนพรัตน์วิบูล

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

นพ.อรรถสิทธิ์ โนวังหาร

นพ.อรรถสิทธิ์ โนวังหาร

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

พญ.สุพัฒนา รื่นพิทักษ์

พญ.สุพัฒนา รื่นพิทักษ์

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพ.ปรเมษฐ์ คงพิทักษ์

นพ.ปรเมษฐ์ คงพิทักษ์

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

พญ.อริสรา ริมวังตระกูล

พญ.อริสรา ริมวังตระกูล

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

bottom of page