แนะนำแพทย์

Providing you with the best doctors for the best care

1.นพ.อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล

แผนก/Department :  ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

ประวัติ/Detail :  แพทยศาสตร์บัณฑิต FAR EASTERN UNIVERCITY  DR.NICANOR REYES MEDICAL FOUNDATION วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจ :

จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00-17.00  น.

2.นพ.วันชัย เลาหศักดิ์ถาวร

 แผนก/Department : สูติ-นรีเวชกรรม

 ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา สูติศาสตร์และนรีเวช วิทยา

 ตารางออกตรวจ:

จันทร์ เวลา 08.00-13.00  น.

พฤหัสบดี เวลา 08.00-17.00 น.

ศุกร์  เวลา 08.00-13.00  น.

3.นพ.ลาน เกิดผล

แผนก/Department: สูติ-นรีเวชกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจ:

จันทร์ เวลา 08.00-15.00 น.

อังคาร เวลา 08.00-17.00 น.

อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น.
 

4.นพ.นภดล บุตรากาศ

แผนก/Department : สูติ-นรีเวชกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วชิรพยาบาล

ตารางออกตรวจ:

พุธ  เวลา 16.00 -20.00 น
ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

5.นพ.ชัยวัฒน์ นันทกิติชัย

แผนก/Department : สูติ-นรีเวชกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจ : 

6.นพ.อวยชัย ศรีประโมทย์

แผนก/Department : สูติ-นรีเวชกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รพ.ราชวิถี

ตารางออกตรวจ : 

จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

7.นพ.เพชรฤกษ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

 แผนก/Department : ศัลยกรรมทั่วไป  

 ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา ศัลยศาสตร์

 ตารางออกตรวจ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-20.00  น.

เสาร์ เวลา 12.00-20.00 น.

8.นพ.วิชัย ว่องวีรวัฒนกุล

แผนก/Department : ศัลยกรรมทั่วไป

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจ 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

9.นพ.วุฒิพงษ์ ฤทธิโคตร

แผนก/Department : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติ/Detail แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ :

พุธ เวลา 13.00-14.00

10.นพ.ประดับ ประดับศุข

 แผนก/Department : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติ/Detail :

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.ภูมิพล กรมการแพทย์ทหารอากาศ
- แพทย์ ที่ปรึกษาการพิจารณาสินไหมของ บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแทน้ส์ จำกัด

ตารางออกตรวจ :

จันทร์ เวลา 08.00-17.00 น.

อังคาร เวลา 08.00-17.00 น.

พุธ เวลา 08.00-20.00 น.

พฤหัสบดี เวลา 08.00-17.00 น.

ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

เสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.

11. นพ.วรพงศ์ จูตะวิริยะ

แผนก/Department : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ : 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

อาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

12. นพ.ธวัช ประสิทธิ์อธิกุล

แผนก/Department : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ : 

จันทร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

อังคาร เวลา 08.00 - 20.00 น.

พุธ เวลา 08.00 - 17.00 น.

พฤหัสบดี เวลา 08.00 - 17.00 น.

ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

13. นพ.วรวัฒน์ อุตมเพทาย

แผนก/Department : อายุรกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน สาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ : 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

14. นพ.สมภพ เหล่าสัจจะ

แผนก/Department : อายุรกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน สาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ : 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

15. นพ.บุญชัย เรืองศิรินุสรณ์

แผนก/Department : อายุรกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ขอนแก่น วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน สาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ : 

จันทร์ เวลา 08.00-17.00 น.

อังคาร เวลา 08.00-22.00 น.

พฤหัสบดี เวลา 08.00-22.00 น.

ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

เสาร์ เวลา 08.00-22.00 น.

อาทิตย์ เวลา 08.00-22.00 น.

16. พญ.ธัณย์จิรา วาศไตรสิทธิ์

แผนก/Department : อายุรกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.รังสิต วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน สาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ : 

อังคาร เวลา 10.00-12.00 น.

พุธ เวลา 10.00-16.00 น.

พฤหัสบดี เวลา 10.00-16.00 น.

ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.

เสาร์ เวลา 10.00-16.00 น.

17.นพ.สมพล คีรีวงก์

แผนก/Department : อายุรกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต RTR MF Collage of Med Philipin วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประกาศนียบัตรแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตารางออกตรวจ :

จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00  น.

18.พญ.เบญจมา มานะทวีวัฒน์

 แผนก/Department : อายุรกรรม

 ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

วว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

 ตารางออกตรวจ :

จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00-16.00  น.

19. นพ.บัญชา ไทอาริณ

แผนก/Department : อายุรกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางออกตรวจ : 

จันทร์ เวลา 09.30 - 13.30 น.

พุธ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 11.00 น.

20.พญ.ธมลวรรณ ชูช่วย

แผนก/Department : โสต สอ นาสิก

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

 

ตารางออกตรวจ :

จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00-15.00

21.นพ.ชุติเชษฐ์ ปวโรภาส

แผนก/Department : จักษุวิทยา 

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา จักษุวิทยา

 

ตารางออกตรวจ : 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา  08.00-17.00 น.

22.นพ.พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ

แผนก/Department : อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

-วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ รพ.รามาธิบดี

 

ตารางออกตรวจ : 

อาทิตย์ - จันทร์ เวลา  07.00-16.00 น.

อังคาร - พุธ เวลา 09.00-18.00 น.

พฤหัสบดี เวลา 08.00-17.00 น.

23.น.พ.สมชาย เรืองศิรินุสรณ์

แผนก/Department : กุมารเวชศาสตร์

 

ประวัติ/Detail :

การศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ตารางออกตรวจ :

จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 16.00 น.

เสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

24.พญ.ปนัดดา สมานคติวงศ์

 แผนก/Department : กุมารเวชกรรม

 ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์

 ตารางออกตรวจ :

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.00-16.00  น.

เสาร์ เวลา 08.00-13.00 น.

25.พญ.ออมสิน รัตนไชย

 แผนก/Department : กุมารเวชกรรม

 ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์

 ตารางออกตรวจ :

จันทร์,อังคาร,พุธ,ศุกร์  เวลา 08.00 - 14.00น.

26.พญ.อมร บุญยกิจโณทัย

แผนก/Department : กุมารเวชกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราช

ตารางออกตรวจ :

จันทร์ - ศุกร์ เวลา  08.00 - 17.00 น.

อาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.00 น.

27. นพ.ปิยะ รุ่งทรัพย์ทวีคูณ

แผนก/Department : กุมารเวชกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ : 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00-16.00 น.

เสาร์ เวลา 08.00-15.00 น.

อาทิตย์ เวลา 07.00-14.00 น.

28. พญ.เกศนี เดชาราชกุล

แผนก/Department : กุมารเวชกรรม

ประวัติ/Detail :

- แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ขอนแก่น วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ตารางออกตรวจ : 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.

เสาร์ เวลา 08.00-15.00 น.

อาทิตย์ เวลา 08.00-14.00 น.

29.พญ.ภัทรดา ธานี

แผนก/Department : กุมารเวชกรรม

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกียรนิยมอันดับ 2

วุฒิบัตรกุมารเวชศาสต์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ : 

จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

อังคาร เวลา 08.00 - 20.00 น.

เสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

30.พญ.ปรารถนา ชาติกานนท์

แผนก/Department : รังสีวิทยา

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย รพ. จุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.

เสาร์ (ทุกอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) เวลา 08.00 - 20.00 น.

31.นพ.อดิศร การีซอ

แผนก/Department : รังสีวิทยา

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

ตารางออกตรวจ :

จันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.

อังคาร เวลา  เวลา 07.00-20.00 น.

พฤหัสบดี เวลา 07.00-18.00 น.

เสาร์,อาทิตย์ (ทุกอาทิตย์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน) เวลา 08.00-20.00 น.

32. พญ.รัตนา ล่ำพงศ์พันธุ์

แผนก/Department : ผ่าตัด

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา

ตารางออกตรวจ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

33. พญ.ศุภลักษณ์ วสันต์ธนารัตน์

แผนก/Department : ผ่าตัด

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา

ตารางออกตรวจ : 

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

34. นพ.วชร โอนพรัตน์วิบูล

แผนก/Department : เวชปฏิบัติทั่วไป

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ : 

อังคาร 17.00 น. – 19.00 น.

พุธ – ศุกร์ 17.00 น. – 20.00 น.

อาทิตย์ 08.00 – 20.00 น.

35. พญ.สุพัฒนา รื่นพิทักษ์

แผนก/Department : เวชปฎิบัติทั่วไป

ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ :

จันทร์ - ศุกร์ 08.00-16.00 น.

เสาร์ 08.00-16.00 น.

36.พญ.อริสรา ริมวังตระกูล

แผนก/Department : เวชปฏิบัติทั่วไป

ประวัติ/Detail :แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางออกตรวจ : 

อังคาร-พฤหัสบดี เวลา 07.00 - 20.00 น.

ศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.

เสาร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.