top of page

CQI PARTY 2018

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรม “CQI Party 2018” ได้รับเกียรติจาก ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล 
ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โรงพยาบาลนวมินทร์9 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และตัดริบบิ้นครั้งนี้ ภายในงานพบกับบูธกิจกรรมของหน่วยงานของโรงพยาบาล ที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำองค์ความรู้ที่มีมาประยุกต์พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน กิจกรรมได้รับความสนใจจากบุคลากรของโรงพยาบาล เข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

bottom of page