top of page

อมรมการดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วรพงศ์ จูตะวิริยะ ผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลนวมินทร์9 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภานุพันธ์ กู่ก้องสกุล เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญการ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร และหัวหน้าชุดในครั้งนี้ โดยกิจกรรมมีการอบรมแผนอพยพหนีไฟการป้องกันและระงับอัคคีภัย ชนิดของถังดับเพลิง การเอาตัวรอดขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และกิจกรรมนันทนาการ โดยผู้อบรมสามารถฝึกปฏิบัติ และนำไปใช้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลนวมินทร์9

bottom of page