top of page

ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็ง ใครก็เป็นได้ (รู้ก่อน รักษาได้)

image 11 (12).png
หมายเหตุ

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการอื่นๆ
bottom of page