top of page

โปรแกรมตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านม

เช็คอาการก่อนภัยเงียบ (มะเร็งเต้านม) มาเยือน

image 11 (11).png
หมายเหตุ

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการอื่นๆ
bottom of page